0902.26.29.20

DU HỌC ĐỨC

//DU HỌC ĐỨC

Đại học Freie Berlin

2019-01-18T07:14:46+00:00

Trường đại học Freie Berlin (tên tiếng Anh: Free Berlin) được thành lập vào năm 1948. Lý do thành lập trường ban đầu là vì mục tiêu chính trị. Khi trường Đại học Humbold đang có những ảnh hưởng lớn trong vùng Liên Xô quản lý mà bấy giờ là Đông Berlin. […]

Đại học Freie Berlin2019-01-18T07:14:46+00:00